Nuorten ääni Pohjois-Karja­lassa

Pohjois-Karja­lan maakun­nal­li­nen nuori­so­val­tuusto (PKMANUVA) perus­tet­tiin vuoden 2017 lopulla. Se oli ensim­mäi­siä Suomessa. Nuori­so­val­tuu­te­tut tuovat nuorten ääntä maakun­ta­ta­solle ja pääse­vät vaikut­ta­maan asioi­den valmis­te­luun omana vaikut­ta­jae­li­menä. Maakun­nal­li­seen nuori­so­val­tuus­toon kuuluu kaksi jäsentä jokai­sen kunnan nuori­so­val­tuus­tosta, sekä kaksi avoimella haulla valit­tua jäsentä. Maakun­nal­li­nen nuori­so­val­tuusto kokoon­tuu n. 6–10 kertaa vuodessa.

Maakun­nal­li­nen nuori­so­val­tuusto edustaa Pohjois-Karja­lan nuoria maakun­ta­ta­son päätök­sen­teossa, sekä edistää nuorten osalli­suu­den toteu­tu­mista maakun­nan alueella. manuvan edusta­jia löytyy­kin niin maakun­ta­lii­ton alaisista toimie­li­mistä, kuin myös eri hankkei­den ohjaus­ryh­mistä. Lisäksi manuva edustaa Pohjois-Karja­lan nuoria Barent­sin alueen nuori­so­neu­vos­tossa eli BRYC:issä.

PKMANUVA järjes­tää myös erilai­sia tapah­tu­mia, kuten vuonna 2020 järjes­tetty nuorten oma musiik­ki­fes­tari MANUFEST ja vuonna 2021 järjes­tetty maakun­nal­lis­ten nuori­so­val­tuus­to­jen huippu­ko­kous MAHKU21.

Artik­ke­lit