Etusivu » Mikä PKMANUVA?

PKMANUVA eli Pohjois-Karja­lan maakun­nal­li­nen nuori­so­val­tuusto on nuorten oma maakun­nal­li­nen vaikut­ta­jae­lin, jonka tehtävä on toimia maakun­nan nuorten edusta­jana alueel­li­sessa päätök­sen­teossa sekä edistää heidän osalli­suutta ja hyvin­voin­tia. PKMANUVA toteut­taa tätä tehtä­vää järjes­tä­mällä tapah­tu­mia, ottamalla kantaa sekä osallis­tu­malla maakun­nan alueella toimi­vien toimie­lin­ten kokouk­siin.

Maakun­nal­li­nen nuori­so­val­tuusto koostuu 28 jäsene­nestä, joista 26 valitaan kuntien nuori­so­val­tuus­toista (2 per kunta) ja kaksi avoimella haulla. Ryhmä kokoon­tuu 6–10 kertaa vuodessa eli pääsään­töi­sesti kerran kuussa, lukuun ottamatta kesälo­man kuukausia. Lisäksi maakun­nal­li­nen nuori­so­val­tuusto järjes­tää tarpeen vaatiessa muita kokouk­sia pienem­millä kokoon­pa­noilla.

PKMANUVA:n lyhyt histo­ria

2018

Maakun­nal­li­sen nuori­so­val­tuusto järjes­täy­tyi ensim­mäistä kertaa heti vuoden alussa ja ryhmän ensim­mäi­seksi puheen­joh­ta­jaksi valit­tiin kontio­lah­te­lai­nen Anette Potto­nen ja varapu­heen­joh­ta­jiksi juuka­lai­nen Juho Pitkä­nen ja joensuu­lai­nen Oskar Manne­lin.

Vuoden aikana manuva osallis­tui mm. Helsin­gissä pidet­tyyn maakun­nal­lis­ten nuori­so­val­tuus­to­jen verkos­toi­tu­mis­ti­lai­suu­teen, Nordic Youth Dialo­gues ‑konfe­rens­siin Ruotsissa, sekä erilais­ten maakun­nan alueella toimi­vien työryh­mien kokouk­siin. Lisäksi maakun­nal­li­nen nuori­so­val­tuusto teki kunta­joh­ta­jille aloit­teen maakun­nal­li­sen kesätyö­se­te­lin käyttöö­no­tosta, joka olisi toteu­tues­saan mahdol­lis­ta­nut kesätyö­se­te­lin käytön yli kunta­ra­jo­jen ja tasan­nut sen koon maakun­nan alueella.

2019

Maakun­nal­li­nen nuori­so­val­tuusto aloitti toisen kautensa vuoden 2019 ryhmäy­ty­mällä Nurmek­sen nuori­so­kes­kus Hyväri­lässä. Ryhmäy­ty­mi­sen yhtey­dessä järjes­te­tyssä järjes­täy­ty­mis­ko­kouk­sessa ryhmän uudeksi puheen­joh­ta­jaksi valit­tiin edellis­kau­den 2. varapu­heen­joh­taja Oskar Manne­lin ja varapu­heen­joh­ta­jiksi liperi­läi­nen Jere Juntu­nen ja lieksa­lai­nen Henny Ahtiala.

Vuoden 2019 alussa Pohjois-Karja­lan Maakun­ta­liitto myönsi pkmanu­valle 10 000€ osallis­ta­van budje­tin kokei­luun. Nuori­so­val­tuusto toteutti kyselyn maakun­nan nuorille siitä, mihin saadut rahat tulisi käyttää. Kyselyyn tuli yli 250 vastausta, josta valit­simme neljä (4) toteu­tus­kel­poista ideaa äänes­tyk­seen. Äänes­tyk­sessä annet­tiin yli tuhat ääntä ja äänes­tyk­sen voitti ylivoi­mai­sesti idea ”Nuorten festa­reista”. Manuva alkoi suunni­tella festa­rei­den toteu­tusta huhti­kuun alussa, mutta tapah­tu­man toteu­tus päätet­tiin siirtää seuraa­van vuoden (2020) kevään puolelle.

Manuvan edusta­jat osallis­tui­vat vuoden aikana myös moniin eri tilai­suuk­siin, kuten Itä-Suomen nuori­so­val­tuus­to­jen koulu­tus­ta­pah­tuma Pikku­Piip­piin, Silva ‑metsä­näyt­te­lyn nuori­so­pa­nee­liin, Nuva ry:n maakun­nal­lis­ten nuori­so­val­tuus­to­jen verkos­toi­tu­mis­lei­rille, BRYC:in vuosi­ta­paa­mi­seen sekä Switch-tapah­tu­maan. Manuva sai vuonna 2019 myös oman logon ja graafi­sen ilmeen.

2020

Maakun­nal­li­nen nuori­so­val­tuusto aloitti toisen kautensa vuoden 2020 helmi­kuussa. Vuoden 2019 puheen­joh­ta­jis­ton Oskar Manne­lin jatkoi myös tämän vuoden roolis­saan puheen­joh­ta­jana ja Henny Ahtiala varapu­heen­joh­ta­jana. Ryhmälle valit­tiin kuiten­kin uusi toinen varapu­heen­joh­taja, kontio­lah­te­lai­nen Sakari Päivi­nen.

Vuotta 2020 leimasi vahvasti maalis­kuussa Suomeen rantau­tu­nut korona­pan­de­mia, jonka johdosta lukui­sia tilai­suuk­sia, kuten Pikku­Piip, Nordic Youth Training ja European Youth Networ­king Event, joihin manuvan oli tarkoi­tus osallis­tua, joudut­tiin siirtä­mään tai perumaan kokonaan. Korona johti myös osallis­tu­van budje­toin­nin tulok­sena synty­neen nuorten festa­rei­den eli MANUFEST:in siirtä­mi­seen samai­sen vuoden syksylle. Tapah­tuma onnis­tut­tiin kuiten­kin onneksi järjes­tä­mään sen uutena ajankoh­tana ja se saavut­ti­kin huikeat yli 1000 kävijää. Manuvan edustus osallis­tui myös vuoden alussa järjes­tet­tyyn Nuva Ry:n maakun­nal­lis­ten nuori­so­val­tuus­to­jen perus­ta­mis­hank­keen päätös­se­mi­naa­riin.

Vuonna 2020 manuvan toimin­ta­kausi muutet­tiin kahden vuoden mittai­seksi, jonka myötä jatkossa manuvan järjes­täy­ty­mi­nen tapah­tuu vain paril­lis­ten vuosien alussa. Vuoden aikana manuva sai myös omat netti­si­vut, minkä lisäksi ryhmä jatkoi omien sosiaa­li­sen median kanaviensa aktii­vista kehit­tä­mistä vuoden alussa valit­tu­jen viestin­tä­vas­taa­vien johdolla.

2021

Maakun­nal­li­nen nuori­so­val­tuusto jatkoi vuonna 2021 jo vuonna 2020 alkanutta toimi­kaut­taan, mutta tästä huoli­matta vuoden aikana tapah­tui henki­lö­vaih­dok­sia myös puheen­joh­ta­jis­ton puolella. Oskar Manne­li­nin ja Henny Ahtia­lan jättäy­dyt­tyä pois nuori­so­val­tuus­ton toimin­nasta, valit­tiin uusiksi varapu­heen­joh­ta­jiksi juuka­lai­nen Aada Reijo­nen ja joensuu­lai­nen Eemeli Onatsu, Sakari Päivi­sen samalla siirtyen puheen­joh­ta­jan paikalle

Vuonna 2020 alkanut korona­pan­de­mia leimasi myös vuotta 2021, mutta tästä huoli­matta manuvan onnis­tui osallis­tua puhujan rooliissa moniin erilai­siin tilai­suuk­siin, kuten Jutta Urpilai­sen vierai­luun maakun­nassa, DG Region-vierai­luun ja STM:n valmis­te­lu­ryh­mien aloitus­se­mi­naa­riin. Näiden lisäksi manuva järjesti 26.–27.11. Suomen ensim­mäi­sen maakun­nal­lis­ten nuori­so­val­tuus­to­jen huippu­ko­kouk­sen eli MAHKU21:n, jonka tulok­sena julkais­tiin myös maakun­tien nuorten julki­lausuma.

Manuva käynnisti vuonna 2021 myös NuvaPlus-hankkeen, jonka tehtä­vänä on tukea ja kehit­tää Pohjois-Karja­lan alueen nuori­so­val­tuus­toja. Tämä palkit­tiin myös vuoden lopussa Nuva ry:n toimesta vuoden nuori­so­val­tuus­to­te­kona.