Etusivu » NuvaPlus

NuvaPlus — Alueel­li­nen nuori­so­val­tuus­to­jen toimin­nan tukemis- ja kehit­tä­mis­hanke

NuvaPlus ‑hankkeen (1.9.2021–30.6.2022) tavoit­teena on tukea ja kehit­tää paikal­lis­ten nuori­so­val­tuus­to­jen toimin­taa Pohjois-Karja­lan alueella, samalla edistäen Pohjois-Karja­lan maakun­nal­li­sen nuori­so­val­tuus­ton toimin­taa.

Hanke pyrkii aluksi kartoit­ta­maan maakun­nan alueella vaikut­ta­vien nuori­so­val­tuus­to­jen toimin­tae­del­ly­tyk­siä ja toimin­ta­mal­leja, jonka jälkeen vuorossa on kunta­koh­tais­ten toimin­ta­suun­ni­tel­mien laati­mi­nen yhdessä paikal­lis­ten nuori­so­val­tuus­to­toi­mi­joi­den kanssa havait­tu­jen ongel­ma­koh­tien ja puuttei­den korjaa­mi­seksi. Hanke edistää yhdessä nuori­so­val­tuus­to­jen kanssa toimin­ta­suun­ni­tel­mien mukai­sia toimia ja pyrkii näin paran­ta­maan kyseis­ten nuori­so­val­tuus­to­jen asemaa ja edelly­tyk­siä toimia. Osana tätä hanke on myös tuotta­nut kuntien nuori­so­val­tuus­toille tarkoi­te­tun materi­aa­li­pan­kin ja väline­pan­kin.

Hanke myös myöntää jokai­selle kunnal­li­selle nuori­so­val­tuus­tolle ns. toimin­ta­ton­nin (1 000 euroa), jonka avulla nuori­so­val­tuus­tot voivat järjes­tää halua­mansa kaltaista pienta­pah­tu­ma­toi­min­taa kuntansa alueella. Tämän ohessa hanke pyrkii myös edistä­mään maakun­nal­li­sen nuori­so­val­tuus­ton yhtey­den­pi­toa maakun­nan kuntiin, sekä edistä­mään sen järjes­tä­mää vaikut­ta­mis­toi­min­taa.

NuvaPlus-hanke tarjoaa kunnille ja niiden nuori­so­val­tuus­toille niin tukea, tietoa, kontak­teja, kuin myös koulu­tusta tarpeen näin vaatiessa. Hankkeen toimia sopeu­te­taan kunkin kunnan tarpei­den mukai­seksi.

Hanketta rahoit­ta­vat Itä-Suomen AVI ja Pohjois-Karja­lan maakun­ta­lii­ton tulevai­suus­ra­hasto. Yhteis­työssä hankkeen kanssa toimi­vat kaikki maakun­nan kunnat, sekä maakun­nal­li­nen nuori­so­val­tuusto.

Hankkeen yhteys­hen­kilö, Mari Nuppo­nen

[email protected]

p. 050 512 3432