Etusivu » Vanhempainiltahaaste

Yksinäi­syys­työ­ryhmä haastaa Pohjois-Karja­lan koulut ja oppilai­tok­set järjes­tä­mään vanhem­pai­nil­lan nuorten hyvin­voin­tiin ja erityi­sesti nuorten yksinäi­syy­den vähen­tä­mi­seen liittyen.

Tavoit­teena on, että vanhem­pai­nil­loissa pohdi­taan alueel­li­sia ratkai­suja nuorten yksinäi­syy­den vähen­tä­mi­seen koulu­ym­pä­ris­tössä. Vanhem­pai­nil­lan voi järjes­tää halutussa muodossa ja koululle sopivana ajankoh­tana kevät­lu­ku­kau­den 2023 aikana. Koulut voivat halutes­saan kutsua myös alueen perhe­kes­kus­toi­mi­joita mukaan vanhem­pai­nil­taan.

Vanhem­pai­nil­lassa voi esitellä esimer­kiksi teemaan liitty­viä koulu­ter­veys­ky­se­lyn tulok­sia sekä hyödyn­tää nuorten tuotta­maa video­ma­te­ri­aa­lia. 

Yksinäi­syys­työ­ryhmä kannus­taa jakamaan vanhem­pai­nil­lan ratkai­suja sosiaa­li­sessa mediassa hashta­gilla #meilläei­jää­yk­sin

Materi­aa­lit