Etusivu » Kysy nuorelta yksinäisyydestä

Yksinäi­syys­työ­ryhmä on kerän­nyt nuorten kokemuk­sia ja näkemyk­siä yksinäi­syy­destä. Viime vuonna ryhmä toteutti Kysy nuorilta yksinäi­syy­destä ‑kampan­jan, johon sisäl­tyi keskus­te­lu­ma­te­ri­aa­lin työstä­mi­nen ja nuorille suunnattu kysely yksinäi­syys­ko­ke­muk­sista. Keskus­te­lu­ma­te­ri­aa­lin tarkoi­tuk­sena oli tukea eri toimi­joita keskus­te­le­maan erityi­sesti yläkou­lui­käis­ten tai toisella asteella opiske­le­vien nuorten kanssa yksinäi­syy­destä. Keskus­te­lun päätteeksi nuorten toivot­tiin vastaa­vaan kyselyyn, jolla halut­tiin saada tietoa lasten ja nuorten yksinäi­syy­destä ja haettiin ratkai­suja yksinäi­syy­den vähen­tä­mi­seksi.

Kyselyn tulok­set osoit­ti­vat, että nuoret kokevat ja havait­se­vat yksinäi­syyttä eniten koulussa. Nuoret toivoi­si­vat, että aikui­set, kuten vanhem­mat ja opetta­jat ymmär­täi­si­vät parem­min nuorten kokemaa yksinäi­syyttä. Kyselyn tulok­sia hyödyn­ne­tään lasten ja nuorten parissa tehtä­vän työn kehit­tä­mi­seksi.

Yhtenä yksinäi­syys­työ­ryh­män tavoit­teena on haastaa maakun­nan eri toimi­joita mukaan pohti­maan ratkai­suja nuorten yksinäi­syy­den vähen­tä­mi­seksi.