Etusivu » MANUFEST

MANUFEST on maakun­nal­li­sen nuori­so­val­tuus­ton järjes­tämä musiik­ki­ta­pah­tuma, joka järjes­tet­tiin Joensuun torilla 8.8.2020. Tapah­tu­massa esiin­tyi neljä nuorta pohjois­kar­ja­laista artis­tia (KS20, Malibu Night­mare, Pure ja Thomas­Tim), sekä Spoti­fyssa miljoo­nia kuunte­lu­ker­toja takonut Lukas Leon. Näiden esitys­ten välia­joilla yleisölle esiin­tyi cheer­lea­ding-joukkue JCS Mist, jonka lisäksi tapah­tuma-alueella oli tarjolla juoksu­ben­jin kokei­lua. Lisäksi toimin­taansa esite­li­vät tapah­tuma-alueella Joensuun Sosiaa­li­tur­vayh­dis­tys ry, Pohjois-Karja­lan mielen­ter­veys­seura ry ja Joensuun nuori­so­val­tuusto.

Tapah­tuma saavutti yhteensä yli tuhat kävijää ja se palkit­tiin myös Joensuun Virta ry:n Vuoden kaupun­ki­kes­kus­ta­teko-kilpai­lun erityis­mai­nin­nalla.

Tapah­tu­man taustoja

Tapah­tuma syntyi maakun­nal­li­sen nuori­so­val­tuus­ton osallis­tu­van budje­toin­nin kokei­lun tulok­sena. Kokei­lussa nuorille järjes­tet­tiin kysely siitä, miten he käyttäi­si­vät 10 000€ maakun­nan nuorten hyväksi ja tähän kyselyyn saatiin­kin yli 250 vastausta. Maakun­nal­li­nen nuori­so­val­tuusto karsi näistä vastauk­sista itsel­leen neljä kiinnos­ta­vinta ja toteu­tus­kel­poi­sinta ideaa, jotka laitet­tiin kaikille maakun­nan alueella asuville nuorille avoinna olevaan äänes­tyk­seen. Tässä äänes­tyk­sessä ääniä annet­tiin yli 1000 kappa­letta ja selväksi voitta­jaksi yli 500 äänellä valikoi­tui idea nuorten omista festa­reista.