Etusivu » Välinepankki

Tältä sivus­tolta löydät NuvaPlus-hankkeen nuori­so­val­tuus­to­toi­min­taa varten kokoa­man väline­pan­kin. Väline­pankki sisäl­tää erilai­sia tapah­tu­mien järjes­tyk­sen avuksi tarkoi­tet­tuja välineitä, kuten tapah­tu­ma­lei­ma­si­mia, sähkö­joh­to­ke­loja ja pop up ‑telttoja. Tavarat ovat vapaasti Pohjois-Karja­lan nuori­so­val­tuus­to­jen lainat­ta­vissa alta löyty­vän lomak­keen kautta. Luethan kuiten­kin ennen varaa­mista myös alta löyty­vät käyttö­eh­dot ja katsot tarvit­ta­vat ohjeet tavaroi­den käyttöä varten.

Mikäli sinulla on kysymyk­siä koskien väline­pan­kin sisäl­töjä tai käyttöä, voit olla yhtey­dessä väline­pan­kin hallin­noin­nista vastaa­vaan Mari Nuppo­seen ([email protected] / 0505123432)