Etusivu » NuvaPlus » Materiaalipankki

Tältä sivus­tolta löydät NuvaPlus-hankkeen nuori­so­val­tuus­to­toi­min­taa varten kokoa­man materi­aa­li­pan­kin. Sivus­ton alle on koottu nuvatoi­min­nan avuksi tarkoi­tet­tuja materi­aa­leja, kuten erilai­sia asiakir­ja­poh­jia. Materi­aa­li­pan­kin tiedos­tot ovat vapaasti käytet­tä­vissä ja muokat­ta­vissa. Niitä ei ole kuiten­kaan tarkoi­tettu pääsään­töi­sesti käytet­tä­väksi sellai­se­naan, vaan toimi­vaan työsken­te­lyn apuna ja tiedos­to­jen pohjina.

Mikäli sinulla on toiveita koskien materia­lai­pan­kin sisäl­töjä, voit olla yhtey­dessä NuvaPlus-hankkeen projek­ti­pääl­lik­köön ([email protected])