Ajankohtaista

Etusivu » Ajankohtaista

Uutiset

 • Väline­pankki tarjoaa tukea tapah­tu­mien järjes­tä­mi­seen

  Maakun­nal­li­nen nuori­so­val­tuusto on ottanut NuvaPlus-hankkeen tuella käyttöön uuden väline­pan­kin, joka tarjoaa paikal­li­sille nuori­so­val­tuus­toille maksutta lainaan erilai­sia tapah­tu­man­jär­jes­tyk­sen tukena toimi­via välineitä. Kunnal­li­set nuori­so­val­tuus­tot voivat lainata pankista muun muassa tapah­tu­ma­lei­ma­si­mia, telttoja, radio­pu­he­li­mia, tapah­tu­ma­jää­kaa­pin…

 • PKMANUVA etsii uusia jäseniä!

  Pohjois-Karja­lan maakun­nal­li­sen nuori­so­val­tuus­tossa on auki kaksi avointa jäsen­paik­kaa, joita voi hakea kuka vain maakun­nan alueella asuva 13–25 ‑vuotias nuori. Maakun­nal­li­nen nuori­so­val­tuusto päätti järjes­täy­ty­mis­ko­kouk­ses­saan avata ryhmään kaksi avointa paikkaa, joihin valitaan edusta­jat…

 • NuvaPlus valit­tiin vuoden nuori­so­val­tuus­to­teoksi

  Syyskuun alussa Pohjois-Karjassa käynnis­ty­nyt NuvaPlus – Alueel­li­nen nuori­so­val­tuus­to­jen toimin­nan tukemis- ja kehit­tä­mis­hanke valit­tiin vuoden nuori­so­val­tuus­to­teoksi. Tunnus­tus julkis­tet­tiin Suomen Nuori­so­val­tuus­to­jen Liitto ry:n liitto­ko­kouk­sessa 21.11. - NuvaPlus on nuorten omasta aloit­teesta synty­nyt merkit­tävä…

 • Maakun­nal­li­set nuori­so­val­tuus­tot uuden edessä hyvin­voin­tia­lueilla

  Maakun­nal­lis­ten nuori­so­val­tuus­to­jen tulevai­suu­den toimin­taa pohdi­taan Joensuun Tiede­puis­tolla 26.–27.11.2021 järjes­tet­tä­vässä MAHKU21-tapah­tu­massa. Tapah­tu­man tarkoi­tuk­sena on koota yhteen maakun­nal­lis­ten nuori­so­val­tuus­to­jen tai niitä valmis­te­le­vien ryhmien parissa toimi­via nuoria ja aikui­sia, keskus­te­le­maan maakun­nal­lis­ten nuori­so­val­tuus­to­jen tulevai­suu­desta. Tavoit­teena…

Kannanotot

 • Mieli­pi­de­kir­joi­tus: Säännöl­li­set mielen­ter­veys­tar­kas­tuk­set koului­hin!

  Mielen­ter­veys on noussut otsikoi­hin viime aikoina lukui­sia kertoja, eikä syyttä: useat tutki­muk­set ovat osoit­ta­neet, että 20–25 prosent­tia nuorista kärsii erinäi­sistä mielen­ter­vey­den häiriöistä. Myös korona­pan­de­mia on kiihdyt­tä­nyt näiden ongel­mien kasvua. Tästä huoli­matta…

 • MAHKU21: Hyvin­voin­tia­lue­uu­dis­tus kaipaa nuoria välit­tö­mästi

  Maakun­tien nuori­so­val­tuus­to­jen edusta­jat kokoon­tui­vat 26.–27.11.2021 Joensuussa ensim­mäistä kertaa järjes­tet­tyyn MAHKU21-huippu­ko­kouk­seen. MAHKU21-tapah­tu­man aikana nuoret pohti­vat maakun­nal­lis­ten nuori­so­val­tuus­to­jen tulevai­suutta osana hyvin­voin­tia­lueita. Yhtei­senä julki­lausu­mana maakun­tien nuoret vaati­vat seuraa­vaa: Hyvin­voin­tia­lue­uu­dis­tus kaipaa nuoria välit­tö­mästi Nuoret tulee…