NuvaPlus valit­tiin vuoden nuori­so­val­tuus­to­teoksi

Etusivu » NuvaPlus valittiin vuoden nuorisovaltuustoteoksi

Syyskuun alussa Pohjois-Karjassa käynnis­ty­nyt NuvaPlus – Alueel­li­nen nuori­so­val­tuus­to­jen toimin­nan tukemis- ja kehit­tä­mis­hanke valit­tiin vuoden nuori­so­val­tuus­to­teoksi. Tunnus­tus julkis­tet­tiin Suomen Nuori­so­val­tuus­to­jen Liitto ry:n liitto­ko­kouk­sessa 21.11.

- NuvaPlus on nuorten omasta aloit­teesta synty­nyt merkit­tävä hanke, joka edistää nuori­so­val­tuus­to­jen tukemista merkit­tä­vällä tavalla ja toimii pilot­tina muille­kin alueille, liitto perus­te­lee valin­taa.

Hankkeen tavoit­teena on paran­taa maakun­nan alueen nuori­so­val­tuus­to­jen toimin­tae­del­ly­tyk­siä ja toimin­ta­mal­leja. Tarjolla on tukea, tietoa, kontak­teja ja koulu­tusta. Lisäksi jokai­nen nuori­so­val­tuusto saa niin sanotun toimin­ta­ton­nin sopivaksi katso­mansa tapah­tu­man järjes­tä­mi­seen. Hanke on ensim­mäi­nen laatu­aan Suomessa.

- Henoa, että tällaista työtä arvos­te­taan. Uskon, että tällai­selle toimin­ta­mal­lille on kysyn­tää muual­la­kin Suomessa, projek­ti­pääl­likkö Oskar Manne­lin sanoo.

Maakun­nal­li­set nuori­so­val­tuus­tot uuden edessä

Oskar Manne­lin toimii myös 26.–27.11. Joensuussa järjes­tet­tä­vän MAHKU21-tapah­tu­man päävas­taa­vana. Tapah­tu­massa pohdi­taan maakun­nal­lis­ten nuori­so­val­tuus­to­jen toimin­taa tulevien hyvin­voin­tia­luei­den alaisuu­dessa.

- Tapah­tu­massa on mukana lähes 80 osallis­tu­jaa. Maakun­nat ovat hyvin edustet­tuina, sillä vain muuta­man maakun­nan edustus puuttuu. Tavoit­teena on muodos­taa yhtei­nen näkemys siitä, mihin asioi­hin ja millä tavalla nuoret halua­vat olla vaikut­ta­massa hyvin­voin­tia­lueilla, Manne­lin kertoo.

MAHKU21:n järjes­te­lyistä vastaa Pohjois-Karja­lan maakun­nal­li­sen nuori­so­val­tuus­ton jäsenet maakun­ta­lii­ton tuella. Tapah­tu­man järjes­te­lyissä ovat mukana myös Itä-Suomen AVI, Nuva ry, Nuva ry:n Savo-Karja­lan piiri, Nuorten Suomi, Joensuun Lyseon lukio, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Itä-Suomen yliopisto ja Pohjois-Karja­lan hyvin­voin­tia­lue.

Projek­ti­pääl­likkö, Oskar Manne­lin

[email protected]

050 473 4373