Toimintasääntö

1§ Tavoite

 • Hyvinvointialueen nuorisovaltuusto on aluehallituksen asettama nuoria koskevien asioiden vaikuttamistoimielin Pohjois-Karjalan alueella. Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston tavoitteena on edustaa nuoria maakunnan päätöksenteossa ja tuoda esiin nuorten ajatuksia toimielinten käsittelyyn ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia sidonnaisuuksia. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella.

2§ Tehtävät

 • Vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä nuorten ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta.
 • Edistää nuorten hyvinvointia, sekä osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia.
 • Edistää yhteistyötä nuorten, kunnallisten nuorisovaltuustojen ja hyvinvointialueen välillä
 • Seurata, arvioida, antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita.
 • Edustaa maakunnan nuoria heihin liittyvissä kansallisissa ja kansainvälisissä työryhmissä, verkostoissa ja tilaisuuksissa.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja hyvinvointialueen nuorisovaltuustoa koskevassa toiminnassa noudatetaan erillistä yhteistyösopimusta.

3§ Jäsenet

Nuorisovaltuustoon kuuluu enintään 28 jäsentä. Jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan kaksi edustajaa ja varajäsenet. Lisäksi ryhmään voidaan valita muita jäseniä.

4§ Toimikausi

Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta.

5§ Nimeäminen ja asettaminen

Hyvinvointialueen hallitus pyytää kuntia nimeämään edustajat nuorisovaltuustoon ja asettaa nuorisovaltuuston. Muiden jäsenten osalta puheenjohtajisto päättää valintakriteerit ja tekee esityksen aluehallitukselle nuorisovaltuuston kokoonpanon täydentämiseksi.

6§ Toimihenkilöt

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Kustakin kunnasta voi puheenjohtajistossa olla enimmillään yksi edustaja. Nuorisovaltuuston sihteerinä toimii nuorisovaltuuston yhteyshenkilö.

 • Henkilövaalit toimitetaan ensisijaisesti suljetulla lippuäänestyksellä. Etä- tai hybridikokouksessa tulee turvata äänestyssalaisuuden säilyminen.

Ehdolla olevilla henkilöillä on myös äänioikeus. Äänten mennessä tasan, suoritetaan uusi äänestys kahden eniten ääniä saaneen henkilön välillä tai valinta ratkaistaan arvalla.

7§ Jäsenten toimenkuvat ja tehtävät

Puheenjohtajisto kutsuu nuorisovaltuuston koolle, vastaa kokousasioiden valmistelusta, esittelystä ja toiminnan organisoimisesta yhdessä vastaavan työntekijän kanssa. Kokousta johtaa ensisijaisesti puheenjohtaja, tai tämän ollessa estynyt, varapuheenjohtaja. Puheenjohtajisto vastaa nuorisovaltuuston edustamisesta, jollei kokous toisin päätä. Puheenjohtajisto voi sopia keskenään tehtävien tarkemmasta jaosta.

Nuorisovaltuuston jäsenen tulee osallistua toimintaan aktiivisesti ja hoitaa tälle osoitetut luottamustehtävät. Jäsenen tulee toimia vuorovaikutuksessa kunnan vaikuttajaryhmän ja hyvinvointialueen nuorisovaltuuston välillä. Tämän tulee myös tuoda edustamansa kunnallisen nuorisovaltuuston esittämät asiat käsiteltäväksi hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon.

8§ Talous

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue huolehtii nuorisovaltuuston kokouksista aiheutuvista kokoustilojen ja kokoustarjoilujen ym. kuluista sekä maksaa jäsenille matkakulut sekä kokouspalkkion palkkiosäännön mukaisesti.

9§ Kokouskäytänteet

Nuorisovaltuuston kokouskutsu lähetetään viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa. Kokoukset voidaan järjestää fyysisenä -, etä- tai hybridikokouksena. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on todennetusti läsnä. Puhe- ja läsnäolo-oikeus on varsinaisilla jäsenillä ja heidän estyessä varajäsenillä, sekä muilla, joille kokous myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden. Varsinaisen jäsenen tulee ilmoittaa poissaolostaan varajäsenelle. Kokouksista pidetään muistiota, joka tarkastetaan ja julkistetaan kokouksen päättämällä tavalla.

Äänestystilanteissa noudatetaan seuraavia käytänteitä:

 • Kokouksissa äänivaltaisia ovat varsinaiset jäsenet ja varsinaisen jäsenen ollessa estynyt hänen varajäsenensä.
 • Jos kokouksessa tehdään puheenjohtajiston tekemän pohjaehdotuksen vastainen kannatettu muutosehdotus, toimitetaan äänestys kokouksen päättämällä tavalla.
 • Henkilövaalit toimitetaan ensisijaisesti suljetulla lippuäänestyksellä. Etä- tai hybridikokouksessa tulee turvata äänestyssalaisuuden säilyminen.
 • Ehdolla olevilla henkilöillä on myös äänioikeus. Äänten mennessä tasan, suoritetaan uusi äänestys kahden eniten ääniä saaneen henkilön välillä tai valinta ratkaistaan arvalla.

10§ Voimaantulo

Tämä toimintasääntö tulee voimaan sen hyväksymisen jälkeen.