Etusivu » Toimintasääntö

1§ Tavoite

 • Hyvin­voin­tia­lu­een nuori­so­val­tuusto on aluehal­li­tuk­sen asettama nuoria koske­vien asioi­den vaikut­ta­mis­toi­mie­lin Pohjois-Karja­lan alueella. Hyvin­voin­tia­lu­een nuori­so­val­tuus­ton tavoit­teena on edustaa nuoria maakun­nan päätök­sen­teossa ja tuoda esiin nuorten ajatuk­sia toimie­lin­ten käsit­te­lyyn ilman puolue­po­liit­ti­sia tai uskon­nol­li­sia sidon­nai­suuk­sia. Nuori­so­val­tuusto tulee ottaa mukaan osallis­tu­mi­sen ja kuule­mi­sen kehit­tä­mi­seen hyvin­voin­tia­lu­eella.

2§ Tehtä­vät

 • Vaikut­taa hyvin­voin­tia­lu­een toimin­nan suunnit­te­luun, valmis­te­luun, toteut­ta­mi­seen ja seuran­taan asioissa, joilla on tai joilla vaikut­ta­mis­toi­mie­lin arvioi olevan merki­tystä nuorten ja heidän tarvit­se­miensa palve­lui­den kannalta.
 • Edistää nuorten hyvin­voin­tia, sekä osallistumis‑, vaikut­ta­mis- ja toimin­ta­mah­dol­li­suuk­sia.
 • Edistää yhteis­työtä nuorten, kunnal­lis­ten nuori­so­val­tuus­to­jen ja hyvin­voin­tia­lu­een välillä
 • Seurata, arvioida, antaa lausun­toja ja tehdä aloit­teita.
 • Edustaa maakun­nan nuoria heihin liitty­vissä kansal­li­sissa ja kansain­vä­li­sissä työryh­missä, verkos­toissa ja tilai­suuk­sissa.

Pohjois-Karja­lan maakun­ta­lii­ton ja hyvin­voin­tia­lu­een nuori­so­val­tuus­toa koske­vassa toimin­nassa nouda­te­taan erillistä yhteis­työ­so­pi­musta.

3§ Jäsenet

Nuori­so­val­tuus­toon kuuluu enintään 28 jäsentä. Jäsenet valitaan hyvin­voin­tia­lu­een kunnissa toimi­vien vastaa­vien vaikut­ta­mis­toi­mie­lin­ten jäsenistä siten, että kusta­kin vaikut­ta­mis­toi­mie­li­mestä valitaan kaksi edusta­jaa ja varajä­se­net. Lisäksi ryhmään voidaan valita muita jäseniä.

4§ Toimi­kausi

Nuori­so­val­tuus­ton toimi­kausi on kaksi vuotta.

5§ Nimeä­mi­nen ja asetta­mi­nen

Hyvin­voin­tia­lu­een halli­tus pyytää kuntia nimeä­mään edusta­jat nuori­so­val­tuus­toon ja asettaa nuori­so­val­tuus­ton. Muiden jäsen­ten osalta puheen­joh­ta­jisto päättää valin­ta­kri­tee­rit ja tekee esityk­sen aluehal­li­tuk­selle nuori­so­val­tuus­ton kokoon­pa­non täyden­tä­mi­seksi.

6§ Toimi­hen­ki­löt

Nuori­so­val­tuusto valit­see keskuu­des­taan puheen­joh­ta­jan ja kaksi varapu­heen­joh­ta­jaa, joiden toimi­kausi on kaksi vuotta. Kusta­kin kunnasta voi puheen­joh­ta­jis­tossa olla enimmil­lään yksi edustaja. Nuori­so­val­tuus­ton sihtee­rinä toimii nuori­so­val­tuus­ton yhteys­hen­kilö.

 • Henki­lö­vaa­lit toimi­te­taan ensisi­jai­sesti sulje­tulla lippu­ää­nes­tyk­sellä. Etä- tai hybri­di­ko­kouk­sessa tulee turvata äänes­tys­sa­lai­suu­den säily­mi­nen.

Ehdolla olevilla henki­löillä on myös äänioi­keus. Äänten mennessä tasan, suori­te­taan uusi äänes­tys kahden eniten ääniä saaneen henki­lön välillä tai valinta ratkais­taan arvalla.

7§ Jäsen­ten toimen­ku­vat ja tehtä­vät

Puheen­joh­ta­jisto kutsuu nuori­so­val­tuus­ton koolle, vastaa kokous­asioi­den valmis­te­lusta, esitte­lystä ja toimin­nan organi­soi­mi­sesta yhdessä vastaa­van työnte­ki­jän kanssa. Kokousta johtaa ensisi­jai­sesti puheen­joh­taja, tai tämän ollessa estynyt, varapu­heen­joh­taja. Puheen­joh­ta­jisto vastaa nuori­so­val­tuus­ton edusta­mi­sesta, jollei kokous toisin päätä. Puheen­joh­ta­jisto voi sopia keske­nään tehtä­vien tarkem­masta jaosta.

Nuori­so­val­tuus­ton jäsenen tulee osallis­tua toimin­taan aktii­vi­sesti ja hoitaa tälle osoite­tut luotta­mus­teh­tä­vät. Jäsenen tulee toimia vuoro­vai­ku­tuk­sessa kunnan vaikut­ta­ja­ryh­män ja hyvin­voin­tia­lu­een nuori­so­val­tuus­ton välillä. Tämän tulee myös tuoda edusta­mansa kunnal­li­sen nuori­so­val­tuus­ton esittä­mät asiat käsitel­tä­väksi hyvin­voin­tia­lu­een nuori­so­val­tuus­toon.

8§ Talous

Pohjois-Karja­lan hyvin­voin­tia­lue huoleh­tii nuori­so­val­tuus­ton kokouk­sista aiheu­tu­vista kokous­ti­lo­jen ja kokous­tar­joi­lu­jen ym. kuluista sekä maksaa jäsenille matka­ku­lut sekä kokous­palk­kion palkkio­sään­nön mukai­sesti.

9§ Kokous­käy­tän­teet

Nuori­so­val­tuus­ton kokous­kutsu lähete­tään viikkoa ennen kokouk­sen ajankoh­taa. Kokouk­set voidaan järjes­tää fyysi­senä -, etä- tai hybri­di­ko­kouk­sena. Kokous on päätös­val­tai­nen, kun vähin­tään puolet sen jäsenistä on toden­ne­tusti läsnä. Puhe- ja läsnä­olo-oikeus on varsi­nai­silla jäsenillä ja heidän estyessä varajä­se­nillä, sekä muilla, joille kokous myöntää puhe- ja läsnä­olo-oikeu­den. Varsi­nai­sen jäsenen tulee ilmoit­taa poissao­los­taan varajä­se­nelle. Kokouk­sista pidetään muistiota, joka tarkas­te­taan ja julkis­te­taan kokouk­sen päättä­mällä tavalla.

Äänes­tys­ti­lan­teissa nouda­te­taan seuraa­via käytän­teitä:

 • Kokouk­sissa äänival­tai­sia ovat varsi­nai­set jäsenet ja varsi­nai­sen jäsenen ollessa estynyt hänen varajä­se­nensä.
 • Jos kokouk­sessa tehdään puheen­joh­ta­jis­ton tekemän pohjaeh­do­tuk­sen vastai­nen kanna­tettu muuto­seh­do­tus, toimi­te­taan äänes­tys kokouk­sen päättä­mällä tavalla.
 • Henki­lö­vaa­lit toimi­te­taan ensisi­jai­sesti sulje­tulla lippu­ää­nes­tyk­sellä. Etä- tai hybri­di­ko­kouk­sessa tulee turvata äänes­tys­sa­lai­suu­den säily­mi­nen.
 • Ehdolla olevilla henki­löillä on myös äänioi­keus. Äänten mennessä tasan, suori­te­taan uusi äänes­tys kahden eniten ääniä saaneen henki­lön välillä tai valinta ratkais­taan arvalla.

10§ Voimaan­tulo

Tämä toimin­ta­sääntö tulee voimaan sen hyväk­sy­mi­sen jälkeen.