Etusivu » Kokoukset

Maakun­nal­li­nen nuori­so­val­tuusto kokous­taa n. 6–10 kertaa vuodessa eli pääsään­töi­sesti kerran kuussa. Kokous­tie­dot­teet näistä kokouk­sista voit lukea vierei­sestä sarak­keesta!

Kokouk­sien pöytä­kir­jat vuodesta 2018 eteen­päin ovat saata­villa pyydet­täessä osoit­teesta [email protected]

 • Kokous­tie­dote 10.5.2022

  PKMANUVA kokousti 10.5. hybri­dinä Pielis­joen linnassa ensim­mäistä kertaa hyvin­voin­tia­lu­een viral­li­sena vaikut­ta­mis­toi­mie­li­menä. Manuva päätti kokouk­sessa laskea omaa kokous­palk­kio­taan hyvin­voin­tia­lu­een palkkio­sään­nön mukai­sesta 120 eurosta 90 euroon edellyt­täen sitä, että kokous­palk­kioi­den laskusta säästy­vät rahat…

 • Kokous­tie­dote 21.4.2022

  PKMANUVA järjesti vuoden kolman­nen kokouk­sensa hybri­dinä torstaina 21.4.2022 maakun­ta­lii­ton Pielis­joen linnassa. Kokouk­sessa käsitel­tiin niin manuvan viestin­tä­suun­ni­tel­maa, toimin­ta­suun­ni­tel­maa, kuin myös manuvan toimin­ta­sään­töä. Näiden viral­li­nen hyväk­sy­mi­nen siirtyi kuiten­kin seuraa­vaan kokouk­seen, sillä tämä kokous…

 • Kokous­tie­dote 24.3.2022

  PKMANUVA järjesti vuoden toisen kokouk­sensa hybri­dinä torstaina 24.3.2022 maakun­ta­lii­ton Pielis­joen linnassa. Kokouk­sessa vahvis­tet­tiin manuvan kokoon­pano ja hyväk­syt­tiin puheen­joh­ta­jis­ton esitys manuvaan valit­ta­vista ulkopuo­li­sista jäsenistä. Manuvan ulkopuo­li­siksi jäseniksi valit­tiin kontio­lah­te­lai­nen Taneli Arosara ja…

 • Järjes­täy­ty­mi­nen 26.2.2022

  Pkmanuva järjes­täy­tyi lauan­taina 26.2. uutta toimin­ta­kaut­taan varten ja valitsi samalla itsel­leen uuden puheen­joh­ta­jis­ton. Ryhmän uudeksi puheen­joh­ta­jaksi valit­tiin juuka­lai­nen Aada Reijo­nen, jota tukevat uudet varapu­heen­joh­ta­jat Eemeli Onatsu (Joensuu) ja Jimi Jeska­nen (Kontio­lahti).…