Kokous­tie­dote 21.4.2022

Etusivu » Kokoustiedote 21.4.2022

PKMANUVA järjesti vuoden kolman­nen kokouk­sensa hybri­dinä torstaina 21.4.2022 maakun­ta­lii­ton Pielis­joen linnassa. Kokouk­sessa käsitel­tiin niin manuvan viestin­tä­suun­ni­tel­maa, toimin­ta­suun­ni­tel­maa, kuin myös manuvan toimin­ta­sään­töä. Näiden viral­li­nen hyväk­sy­mi­nen siirtyi kuiten­kin seuraa­vaan kokouk­seen, sillä tämä kokous ei ollut päätän­tä­val­tai­nen johtuen liian pienestä osallis­tu­ja­mää­rästä.

Kokouk­sessa käytiin läpi myös perin­tei­nen kuntien nuori­so­val­tuus­to­jen kuulu­mis­kier­ros, sekä keskus­tel­tiin maakun­nal­li­sen nuori­so­val­tuus­ton mahdol­li­sesta osallis­tu­mi­sesta nuorten vaikut­ta­jien metsä­päi­ville, sekä AEBR:n (Associa­tion of European border regions) Youth Innova­tion Forumiin. Näiden lisäksi keskus­te­lua käytiin myös hyvin­voin­tia­lu­een budje­tista.

Seuraa­van kokouk­sen ajankoh­daksi päätet­tiin 10.5.2022 klo 16.30.