Kokous­tie­dote 10.5.2022

Etusivu » Kokoustiedote 10.5.2022

PKMANUVA kokousti 10.5. hybri­dinä Pielis­joen linnassa ensim­mäistä kertaa hyvin­voin­tia­lu­een viral­li­sena vaikut­ta­mis­toi­mie­li­menä.

Manuva päätti kokouk­sessa laskea omaa kokous­palk­kio­taan hyvin­voin­tia­lu­een palkkio­sään­nön mukai­sesta 120 eurosta 90 euroon edellyt­täen sitä, että kokous­palk­kioi­den laskusta säästy­vät rahat tulevat manuvan käyttöön toimin­ta­ra­han muodossa. Kokous­palk­kioi­den laskun on tarkoi­tus tuoda manuvalle lisää toimin­ta­ra­haan noin 6000€ vuodessa. Tätä rahaa manuva voi käyttää mm. erilais­ten tapah­tu­mien, kampan­joi­den ja projek­tien toteut­ta­mi­seen.

Manuva teki kokouk­sessa myös henki­lö­va­lin­nat seuraa­viin hyvin­voin­tia­lu­een toimie­li­miin:

  • Hyvin­voin­nin ja tervey­den edistä­mi­sen lauta­kun­nassa manuvaa edusta­vat Maria Hytti­nen (Polvi­järvi) ja tämän varalla toimiva Petrus Ahtiala (Lieksa)
  • Tulevai­suus­lau­ta­kun­nan edusta­jaksi valit­tiin Tiina Tuono­nen (Polvi­järvi) ja tämän varae­dus­taja Aada Reijo­nen (Lieksa)
  • Turval­li­suu­den ja varau­tu­mi­sen lauta­kun­nassa manuvan edusta­jina toimi­vat Eemeli Onatsu (Joensuu), sekä varae­dus­taja Jimi Jeska­nen (Kontio­lahti)
  • Osalli­suus­va­lio­kun­nassa manuvan edusta­mi­sesta vastaa­vat puoles­taan Petrus Ahtiala (Lieksa) ja Juho Snicker (Nurmes)

Edellä mainit­tu­jen asioi­den lisäksi, manuva kävi myös kokouk­ses­saan läpi kunnal­lis­ten nuori­so­val­tuus­to­jen kuulu­mis­kier­rok­sen, sekä keskus­teli uusien manuva­hup­pa­rei­den tilaa­mi­sesta. Huppa­rei­den väriksi valit­tiin kokouk­sessa punai­nen.

Seuraa­van kokouk­sen ajankoh­daksi päätet­tiin 13.6. klo 17.00.