,

Väline­pankki tarjoaa tukea tapah­tu­mien järjes­tä­mi­seen

Etusivu » Välinepankki tarjoaa tukea tapahtumien järjestämiseen

Maakun­nal­li­nen nuori­so­val­tuusto on ottanut NuvaPlus-hankkeen tuella käyttöön uuden väline­pan­kin, joka tarjoaa paikal­li­sille nuori­so­val­tuus­toille maksutta lainaan erilai­sia tapah­tu­man­jär­jes­tyk­sen tukena toimi­via välineitä. Kunnal­li­set nuori­so­val­tuus­tot voivat lainata pankista muun muassa tapah­tu­ma­lei­ma­si­mia, telttoja, radio­pu­he­li­mia, tapah­tu­ma­jää­kaa­pin sekä ensia­pu­lau­kun.

“Väline­pankki mahdol­lis­taa kunnal­li­sille nuori­so­val­tuus­toille isompien tapah­tu­mien järjes­tä­mi­sen entistä matalam­malla kynnyk­sellä, samalla toteut­taen kestä­vän kehityk­sen ja kierto­ta­lou­den teemoja” projek­ti­pääl­likkö Oskar Manne­lin kertoo iloisesti.

Väline­pan­kin avarauk­set on mahdol­lista tehdä väline­pan­kin omilta netti­si­vuilta löyty­vän lomak­keen kautta. Sivus­tolta löytyy myös listaus väline­pan­kista löyty­vistä tavaroista, sekä ohjeita niiden käyttöön. Väline­pan­kin netti­si­vuille pääset täältä. Pankin hallin­noin­nista vastaa 10.6. eteen­päin maakun­nal­li­sen nuori­so­val­tuus­ton maakun­ta­lii­ton yhteys­hen­kilö Mari Nuppo­nen.