Etusivu » Pohjois-Karjalan yksinäisyystyöryhmä

Siun Sote ja Pohjois-Karja­lan Sosiaa­li­tur­vayh­dis­tys ovat yhteis­työssä maakun­nan muiden toimi­joi­den kanssa perus­ta­neet yksinäi­syys­työ­ryh­män, jonka tavoit­teena on nostaa yksinäi­syys puheeksi maakun­nan nuorten ja nuorten ympärillä toimi­vien ammat­ti­lais­ten, vapaa­eh­tois­ten ja muiden aikuis­ten keskuu­dessa. Tavoit­teena on vähen­tää lasten ja nuorten yksinäi­syyttä ja siihen liitty­vää häpeää, lisätä ymmär­rystä yksinäi­syy­destä, tuottaa vertais- ja kokemus­tie­toa sekä vahvis­taa teemaan liitty­vää osaamista.

Lasten ja nuorten yksinäi­syys on moniu­lot­tei­nen ilmiö. Yksinäi­syys voi olla esimer­kiksi tunnetta ulkopuo­lelle jäämi­sestä, erilai­suu­desta tai osatto­muu­desta. Kokemus yksinäi­syy­destä on henki­lö­koh­tai­nen, joten sen sanoit­ta­mi­seen ja ymmär­tä­mi­seen tarvi­taan lasten ja nuorten omaa ääntä.

Maakun­nal­li­nen yksinäi­syys­työ­ryhmä perus­tet­tiin keväällä 2021. Yksinäi­syys­työ­ryh­mässä on mukana laaja edustus lasten ja nuorten parissa toimi­via tahoja: järjes­töjä, kuntien toimi­joita, Siun Soten toimi­joita ja oppilai­tok­sia. Ryhmä tekee tiivistä yhteis­työtä maakun­nan nuorten kanssa ja osallis­taa nuoria mukaan kehit­tä­mis­työ­hön.