Etusivu » MAHKU21

MAHKU21 on Pohjois-Karja­lan maakun­nal­li­sen nuori­so­val­tuus­ton järjes­tämä Suomen ensim­mäi­nen maakun­nal­lis­ten nuori­so­val­tuus­to­jen huippu­ko­kous, joka järjes­tet­tiin Joensuun Tiede­puis­tolla 26.–27.11.2021. Tapah­tu­man tavoit­teena oli koota yhteen kaikki Suomen maakun­nal­li­set nuori­so­val­tuus­tot ja niitä valmis­te­le­vat ryhmät, sekä muodos­taa yhtei­nen näkemys siitä, asioi­hin ja millä tavalla nuoret halua­vat olla vaikut­ta­massa hyvin­voin­tia­lueilla.

Tapah­tu­maan osallis­tui­kin nuoria 16 eri maakun­nasta ja sen tulok­sena julkais­tiin maakun­tien nuorten julki­lausuma, jossa nuoret ottavat kantaa siihen, miten nuori­so­val­tuus­to­jen toiminta tulisi järjes­tää tulevilla hyvin­voin­tia­lueilla.

Tapah­tu­maa olivat mukana järjes­tä­mässä ja tukemassa: