Kokous­tie­dote 24.3.2022

Etusivu » Kokoustiedote 24.3.2022

PKMANUVA järjesti vuoden toisen kokouk­sensa hybri­dinä torstaina 24.3.2022 maakun­ta­lii­ton Pielis­joen linnassa. Kokouk­sessa vahvis­tet­tiin manuvan kokoon­pano ja hyväk­syt­tiin puheen­joh­ta­jis­ton esitys manuvaan valit­ta­vista ulkopuo­li­sista jäsenistä. Manuvan ulkopuo­li­siksi jäseniksi valit­tiin kontio­lah­te­lai­nen Taneli Arosara ja polvi­jär­ve­läi­nen Veera Karhi­nen.

Kokouk­sessa manuva teki myös henki­lö­va­lin­nat seuraa­viin toimie­li­miin:

  • Barent­sin alueen nuori­so­val­tuus­tossa (BRYC) Pohjois-Karja­lan nuorten edusta­jina toimi­vat Sara Kinnu­nen (Heinä­vesi) ja Pyry Hiltu­nen (Lieksa)
  • LIITOON ‑hankkeen ohjaus­ryh­mään valit­tiin puoles­taan varsi­nai­seksi edusta­jaksi Tiina Tuono­nen (Polvi­järvi) ja tämän varalle Katri Lehikoi­nen (Juuka)
  • NuvaPlus ‑hankkeen ohjaus­ryh­mässä manuvaa edustaa Maria Hytti­nen (Polvi­järvi).

Tämän lisäksi kokouk­sessa käsitel­tiin kuntien ajankoh­tai­sia kuulu­mi­sia, NuvaPlus ‑hankkeen tilan­netta, sekä manuvan uusia netti­si­vuja.