PKMANUVA etsii uusia jäseniä!

Etusivu » PKMANUVA etsii uusia jäseniä!

Pohjois-Karja­lan maakun­nal­li­sen nuori­so­val­tuus­tossa on auki kaksi avointa jäsen­paik­kaa, joita voi hakea kuka vain maakun­nan alueella asuva 13–25 ‑vuotias nuori.

Maakun­nal­li­nen nuori­so­val­tuusto päätti järjes­täy­ty­mis­ko­kouk­ses­saan avata ryhmään kaksi avointa paikkaa, joihin valitaan edusta­jat saapu­nei­den hakemus­ten perus­teella. Paikkoja voivat hakea kaikki Pohjois-Karja­lan alueella asuvat 13–25 ‑vuoti­aat nuoret, joilla on kiinnos­tusta manuvan toimin­taa kohtaan. Kokemus muista luotta­mus­teh­tä­vistä, sekä nuva- ja/tai yhdis­tys­toi­min­nasta katso­taan kuiten­kin eduksi. Hakuai­kaa paikkoi­hin on 18.3. asti ja päätös valituista henki­löistä tehdään 24.3 järjes­tet­tä­vässä kokouk­sessa.

Ryhmään valit­ta­vat jäsenet toimi­vat manuvan kokouk­sissa äänival­tai­sina edusta­jina ja heillä on myös oikeus hakeu­tua manuvalle kuulu­viin edustus­paik­koi­hin. Manuva mahdol­lis­taa jäsenil­leen niin hyvin­voin­tia­lu­een, kuin myös maakun­ta­lii­ton toimi­val­lan alle kuulu­viin asioi­den vaikut­ta­mi­sen, jonka lisäksi manuva järjes­tää myös erilai­sia tapah­tu­mia kuten MANUFEST ja MAHKU21. Ryhmän toimin­taan kuuluu myös rentoa yhdes­sä­oloa, sekä muihin tapah­tu­miin osallis­tu­mista. PKMANUVA kokous­taa noin 6–10 kertaa vuodessa. Kokouk­set järjes­te­tään pääasiassa Joensuussa, mutta niihin on mahdol­lista osallis­tua myös etäyh­teyk­sien välityk­sellä.

Mikäli kiinnos­tuit toimin­nasta, laita hakemus tulemaan tästä linkistä!