Järjes­täy­ty­mi­nen 26.2.2022

Etusivu » Järjestäytyminen 26.2.2022

Pkmanuva järjes­täy­tyi lauan­taina 26.2. uutta toimin­ta­kaut­taan varten ja valitsi samalla itsel­leen uuden puheen­joh­ta­jis­ton. Ryhmän uudeksi puheen­joh­ta­jaksi valit­tiin juuka­lai­nen Aada Reijo­nen, jota tukevat uudet varapu­heen­joh­ta­jat Eemeli Onatsu (Joensuu) ja Jimi Jeska­nen (Kontio­lahti).

Samai­sen kokouk­sen yhtey­dessä manuva valitsi myös edusta­jansa seuraa­viin ryhmiin:

  • Maakun­nan yhteis­työ­ryh­mässä (MYR) maakun­nan nuoria edustaa Eemeli Onatsu ja tämän varae­dus­taja Petrus Ahtiala (Lieksa)
  • Hyvin­voin­tia­lu­een kumppa­nuus­ryh­mään valit­tiin varsi­nai­seksi jäseneksi Tiina Tuono­nen (Polvi­järvi ja varajä­se­neksi Aada Reijo­nen
  • Järjes­tö­asiain neuvot­te­lu­kun­nassa (JANE) manuvan edusta­jana toimii puoles­taan Petrus Ahtiala ja tämän varae­dus­taja Miska Heikki­nen (Kontio­lahti)

Loput maakun­nal­li­sen nuori­so­val­tuus­ton edusta­jat eri toimie­li­miin valitaan maalis­kuun 2022 aikana

Henki­lö­va­lin­to­jen lisäksi kokouk­sessa käsitel­tiin myös kuntien ajankoh­tai­sia kuulu­mi­sia ja perhe­kes­kusyh­teis­työn etene­mi­sen tilan­netta. Maakun­nal­li­nen nuori­so­val­tuusto päätti myös kokouk­sessa valtuut­taa uuden puheen­joh­ta­jis­ton avaamaan manuvan avoimien paikko­jen haun mahdol­li­sim­man pikai­sesti kokouk­sen jälkeen. Haku on auki 18.3. asti ja päätök­set uusien jäsenien valin­nasta tehdään seuraa­vassa maakun­nal­li­sen nuori­so­val­tuus­ton kokouk­sessa. Lisätie­toja hausta löydät tästä artik­ke­lista.