,

Mieli­pi­de­kir­joi­tus: Säännöl­li­set mielen­ter­veys­tar­kas­tuk­set koului­hin!

Etusivu » Mielipidekirjoitus: Säännölliset mielenterveystarkastukset kouluihin!

Mielen­ter­veys on noussut otsikoi­hin viime aikoina lukui­sia kertoja, eikä syyttä: useat tutki­muk­set ovat osoit­ta­neet, että 20–25 prosent­tia nuorista kärsii erinäi­sistä mielen­ter­vey­den häiriöistä. Myös korona­pan­de­mia on kiihdyt­tä­nyt näiden ongel­mien kasvua.

Tästä huoli­matta mielen­ter­veys on keskus­te­lu­nai­heena yhä tabu ja sen elämän­mit­tai­nen seuranta ja hoito eivät tunnu saavan samalla tavalla huomiota kuin fyysi­sestä tervey­destä huoleh­ti­mi­nen.

Näistä asioista keskus­tel­tiin maakun­nal­lis­ten nuori­so­val­tuus­to­jen MAHKU21-tapah­tu­massa Joensuussa. Me maakun­tien nuoret vaadim­me­kin, että perin­teis­ten koulu­ter­veys­tar­kas­tus­ten rinnalle tuodaan säännöl­li­set mielen­ter­veys­tar­kas­tuk­set, joissa nuorten on mahdol­lista käsitellä henkistä kasvu­aan ja mielen hyvin­voin­tinsa tasoa turval­li­sen alan ammat­ti­lai­sen kanssa.

Nämä tarkas­tuk­set auttai­si­vat seulo­maan muun muassa Suomen yleisim­piin sairauk­siin kuulu­via masen­nusta ja ahdis­tusta entistä aikai­sem­massa vaiheessa, mutta ne myös poistai­si­vat stigmaa mielen­ter­vey­s­asioista puhumi­sen ympäriltä. Kun mielen­ter­vey­teen liitty­vistä asioista puhumi­nen ja saata­villa olevat avun muodot ovat jokai­selle tuttuja, on myös avun hakemi­sen kynnys hanka­lassa hetkessä paljon pienempi.

Tarkkai­lemme läpi ikämme pituut­tamme, painoamme, näköämme, kuuloamme ja fyysistä suori­tus­ky­kyämme. Samalla tavalla meidän tulee myös seurata tarkalla silmällä mielen hyvin­voin­timme tilan­netta, vaikka varsi­nai­sia ongel­mia ei olisi­kaan vielä ilmen­nyt. Tämä takaa sen, että voimme havaita ongel­mat ajoissa sekä reagoida niihin aikaista tehok­kaam­min.

Mielen­ter­vey­den häiriöistä koituu Suomelle kustan­nuk­sia arviolta noin 11 miljar­dia euroa vuodessa. Varhai­nen puuttu­mi­nen mielen­ter­vey­son­gel­miin on koko kansan­ta­lou­den etu. Valtio­neu­vos­ton vuonna 2018 tekemä selvi­tys osoit­taa, että jokai­nen masen­nuk­sen ja ahdis­tuk­sen hoitoon suunnattu euro palaut­taa hyötynsä 15 vuoden kuluessa 3,3–5,7 kertai­sena.

Näiden lukujen valossa onkin selvää, että mielen­ter­vey­de­non­gel­mien ehkäi­syyn tehdyt inves­toin­nit ovat todel­la­kin välttä­mät­tö­miä pahoin­voin­nin ja kärsi­myk­sen minimoi­mi­sen lisäksi myös kansan­ta­lou­temme tasapai­not­ta­mi­seksi. Olipa kyse sitten terapia­ta­kuun turvaa­mi­sesta, palve­lu­jen tuomi­sesta lähem­mäksi käyttä­jiä tai mielen­ter­veys­tar­kas­tus­ten toteu­tuk­sesta, maksa­vat siihen sijoi­te­tut eurot itsensä takai­sin jopa miljar­deissa.

On viimein aika lopet­taa nuorten mielen­ter­vey­son­gel­mien katso­mi­nen sormien läpi. Kun hyvin­voin­tia­lu­eet aloit­ta­vat toimin­tansa, pidetään huolta, että ne ovat todel­la­kin nimensä veroi­sia ja takaa­vat sen, ettei kenen­kään nuoren mielen hyvin­vointi jää vaille huomiota.

Pohjois-Karja­lan maakun­nal­li­nen nuori­so­val­tuusto