,

MAHKU21: Hyvin­voin­tia­lue­uu­dis­tus kaipaa nuoria välit­tö­mästi

Etusivu » MAHKU21: Hyvinvointialueuudistus kaipaa nuoria välittömästi

Maakun­tien nuori­so­val­tuus­to­jen edusta­jat kokoon­tui­vat 26.27.11.2021 Joensuussa ensim­mäistä kertaa järjes­tet­tyyn MAHKU21-huippu­ko­kouk­seen.

MAHKU21-tapah­tu­man aikana nuoret pohti­vat maakun­nal­lis­ten nuori­so­val­tuus­to­jen tulevai­suutta osana hyvin­voin­tia­lueita. Yhtei­senä julki­lausu­mana maakun­tien nuoret vaati­vat seuraa­vaa:

Hyvin­voin­tia­lue­uu­dis­tus kaipaa nuoria välit­tö­mästi

Nuoret tulee ottaa mukaan hyvin­voin­tia­luei­den ja niiden nuori­so­val­tuus­to­jen suunnit­te­luun välit­tö­mästi. Nuoria on kuultava ja heidät on otettava mukaan valmis­te­lua koske­vaan päätök­sen­te­koon. Hyvin­voin­tia­lue­uu­dis­tuk­sen viestin­tää tulee tehdä nuorille tutuissa kanavissa ymmär­ret­tä­västi ja saavu­tet­ta­vasti.

Hyvin­voin­tia­lu­een nuori­so­val­tuus­toja perus­tana tulee olla maakun­nal­li­sissa nuori­so­val­tuus­toissa tehty työ. Hyvin­voin­tia­lu­een nuori­so­val­tuus­toille tulee turvata seuraa­vat asiat:

 • Itse laadittu toimin­ta­sääntö
 • Säännöl­li­nen, nuorten tarpei­den mukai­nen kokous­rytmi
 • Oma budjetti
 • Läsnä­oleva ja luotet­tava ohjaaja
 • Aika ja resurs­sit ryhmäy­ty­mi­seen ja pereh­ty­mi­seen
 • Riittä­vät kokous­tar­joi­lut
 • Toimin­taan sopivat tilat
 • Etäosal­lis­tu­mi­sen mahdol­lis­ta­vat laitteet
 • Käytän­nöt, jotka mahdol­lis­ta­vat jokai­sen nuoren osallis­tu­mi­sen toimin­taan asuin­pai­kasta riippu­matta
 • Oikeus osallis­tua kokouk­siensa valmis­te­luun
 • Samassa linjassa olevat kokous­palk­kiot muiden vaikut­ta­mis­toi­mie­lin­ten kanssa, suhteu­tet­tuna edusta­jien ja kokouk­sien määrään.

Hyvin­voin­tia­lueilla nuoria on kuultava heitä koske­vissa asioissa, kuten mm. mielen­ter­veys­pal­ve­lui­den, ehkäi­se­vän päihde­työn, tervey­den­huol­lon sekä palve­lui­den esteet­tö­myy­den kehit­tä­mi­sessä. Hyvin­voin­tia­lu­een nuori­so­val­tuus­toille tulee turvata resurs­sit nuorten laajem­paan osallis­ta­mi­seen ja kuule­mi­seen, mikä edellyt­tää että nuori­so­val­tuusto saa tiedon valmis­tel­ta­vista asioista tarpeeksi ajoissa. Tämä on erittäin tärkeää erito­ten päätök­sissä, jotka kosket­ta­vat johon­kin tiettyyn ryhmään kuulu­via nuoria.

Hyvin­voin­tia­lu­een nuori­so­val­tuus­toilla tulee olla puhe- ja läsnä­olo-oikeus kaikkiin toimie­li­miin ja suora aloiteoi­keus alueval­tuus­tolle. Hyvin­voin­tia­lu­eella käsitel­tä­vät asiat on esitel­tävä nuorille ymmär­ret­tä­vässä muodossa ja nuoret on pidet­tävä myös tietoi­sena siitä, miten heidän aloit­teensa ja ideansa on hyödyn­netty hyvin­voin­tia­lu­een päätök­sen­teossa. Nuorten on saatava itse päättää, miten ja mihin he halua­vat olla vaikut­ta­massa. Nuorilla tulee olla mahdol­li­suus ottaa kokouk­sissa käsitel­tä­väksi myös hyvin­voin­tia­lu­een toimi­val­lan ulkopuo­lelle jääviä alueta­son asioita. Hyvin­voin­tia­lu­een nuori­so­val­tuus­toille on mahdol­lis­tet­tava yhteis­työ esim. maakun­ta­liit­to­jen, kuntien, järjes­tö­jen ja muiden alueel­lis­ten toimi­joi­den kanssa. Nuorille on myös mahdol­lis­tet­tava erilais­ten tapah­tu­mien ja tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­nen.

Me nuoret vaadimme, että edellä maini­tut asiat huomioi­daan ja toteu­te­taan niin hyvin­voin­tia­lu­een valmis­te­lussa, kuin myös sen toteu­tuk­sessa. Alueta­solla pääte­tään lukui­sista nuorten arkipäi­väistä elämää koske­vista asioista. Haluamme olla mukana päättä­mässä, oli sitten kyse hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den tai maakun­nan kulku­yh­teyk­sien kehit­tä­mi­sestä. Mahdol­lis­te­taan nuorten laaja-alaisen alueel­li­sen vaikut­ta­mis­toi­min­nan jatku­mi­nen ja kehit­ty­mi­nen entis­tä­kin vaikut­ta­vam­maksi.

Projek­ti­pääl­likkö, Oskar Manne­lin

[email protected]

050 473 4373