Maakun­nal­li­set nuori­so­val­tuus­tot uuden edessä hyvin­voin­tia­lueilla

Etusivu » Maakunnalliset nuorisovaltuustot uuden edessä hyvinvointialueilla

Maakun­nal­lis­ten nuori­so­val­tuus­to­jen tulevai­suu­den toimin­taa pohdi­taan Joensuun Tiede­puis­tolla 26.–27.11.2021 järjes­tet­tä­vässä MAHKU21-tapah­tu­massa.

Tapah­tu­man tarkoi­tuk­sena on koota yhteen maakun­nal­lis­ten nuori­so­val­tuus­to­jen tai niitä valmis­te­le­vien ryhmien parissa toimi­via nuoria ja aikui­sia, keskus­te­le­maan maakun­nal­lis­ten nuori­so­val­tuus­to­jen tulevai­suu­desta. Tavoit­teena onkin muodos­taa yhtei­nen näkemys maakun­nal­lis­ten nuori­so­val­tuus­to­jen suhteesta tulevaan aluehal­lin­toon ja niiden toimin­nan tarkoi­tuk­sesta hyvin­voin­tia­luei­den sisällä.

- Joissa­kin maakun­nissa on ollut maakun­nal­li­nen nuori­so­val­tuusto eli manuva jo usean vuoden ajan, mutta monessa paikassa ne ovat vasta perus­ta­mis­vai­heessa. Tämä tapah­tuma tarjoaa hyvän mahdol­li­suu­den koota eri vaiheissa olevien maakun­tien nuoret yhteen pohti­maan tulevai­suu­den toimin­taa ja mitä toimin­nan järjes­tä­mi­sessä on syytä huomioida, tapah­tu­man päävas­taava Oskar Manne­lin kertoo.

MAHKU21:n järjes­te­lyistä vastaa Pohjois-Karja­lan maakun­nal­li­sen nuori­so­val­tuus­ton jäsenet maakun­ta­lii­ton tuella. Idea tapah­tu­maan tuli nuorilta itsel­tään.

- Tajusimme, miten erilai­sissa tilan­teissa maakun­tien nuori­so­val­tuus­tot ovat ja miten nopeasti uudet hyvin­voin­tia­lu­eet aloit­ta­vat toimin­tansa. Nyt on tärkeää kuulla nuorten mieli­pide siitä, millai­seksi he halua­vat toimin­nan muodos­tu­van hyvin­voin­tia­luei­den alla, Pohjois-Karja­lan maakun­nal­li­sen nuori­so­val­tuus­ton puheen­joh­taja Sakari Päivi­nen sanoo.

Oskar Manne­lin työsken­te­lee projek­ti­pääl­lik­könä Pohjois-Karja­lan maakun­ta­lii­tossa NuvaPlus- hankkeessa, jonka tavoit­teena on tukea ja kehit­tää paikal­lis­ten nuori­so­val­tuus­to­jen toimin­taa Pohjois-Karja­lassa. Hänen mukaansa MAHKU21 tarjoaa eri maakun­tien nuorille myös mahdol­li­suu­den tavata toisi­aan ja verkos­toi­tua keske­nään.

- Tapah­tu­masta voi poikia myös uusia ideoita maakun­tien väliseen yhteis­työ­hön.

Tapah­tu­man järjes­te­lyissä ovat mukana myös Itä-Suomen AVI, Nuva ry, Nuva ry:n Savo-Karja­lan piiri, Nuorten Suomi, Joensuun Lyseon lukio, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Itä-Suomen yliopisto ja Pohjois-Karja­lan hyvin­voin­tia­lue.